TAGALOG Resources for Maui Wildfire

FEMA – Tulong para sa mga Indibidwal at Pamilya Pagkatapos ng Kalamidad

 

Paglabas ng Balita
Mayroon kang Hanggang Dec. 9 para Mag-apply sa Pederal na Tulong sa mga Sakuna

(FEMA: You Have Until Dec. 9 to Apply for Federal Disaster Assistance)

TULONG SAKUNA NG FEMA

(FEMA: DISASTER ASSISTANCE)

Binuksan ng FEMA ang Unang Sentro sa Pagbawi sa Kalamidad sa Maui

(FEMA Opens First Disaster Recovery Center on Maui)

Maaari kang MAGPATALA sa paaralan

(DOE: You can enroll in school)

MAKUKUHA NA ANG MGA BENEPISYO SA

TULONG SA PAGKAWALA NG TRABAHO DAHIL SA SAKUNA

(DLIR: DISASTER UNEMPLOYMENT ASSISTANCE (DUA) BENEFITS ARE AVAILABLE)

Bagong mga Paraan ng Pag-proof ng ID para sa mga Claimant
(DLIR: New ID Proofing Methods for Claimants)

Handa ang SBA na Tulungan ang mga Negosyo at Residente ng Hawaii na Apektado ng Wildfires

(SBA Stands Ready to Assist Hawaii Businesses and Residents Affected by the Wildfires)

SBA Magbubukas ng Open Business Recovery Center sa Kihei Upang Tulungan ang mga Negosyong Naapektuhan ng Napakalaking Sunog

(SBA to Open Business Recovery Center in Kihei to Help Businesses Impacted by the Wildfires)

Pagkuha ng Mga Kapalit na Sertipikasyon ng Kapanganakan at Sertipikasyon ng Pagpapakasal

(Replacing Birth Certificates and Marriage Certificates)

Protektahan ang lnyong Sarili mula sa Mga Panganib ng Debris

(Protect Yourself from Debris Hazards)

Mga Madalas Itanong sa mga Claim para sa Sunog

(DCCA: Frequently Asked Questions on Fire Claims)

PAANO MAGSULAT NG APELA

(How to Write an Appeal)

Maaari Kang Makakuha ng Tulong sa Sakuna

(You May Be Able to Get Disaster Assistance)

4 na Paraan Para Mag-apply Para sa Tulong sa Sakuna

(4 Ways to Apply for Disaster Aid)

Mga Karaniwang Dahilan ng Pagtanggi

(FEMA: Common Reasons for Denial)

NAPAHABA ANG DEADLINE PARA SA PAGSUMITE NG APLIKASYON PARA SA DUA HANGGANG OKTUBRE 26, 2023

(DLIR: PUBLIC NOTICE _DEADLINE FOR SUBMITTING DUA APPLICATION EXTENDED TO OCTOBER 26, 2023)

Iwasan ang Pagkalason sa Carbon Monoxide (CO)

(PREVENT CARBON MONOXIDE (CO) POISONING)

Talatang Impormasyon tungkol sa Volatile Organic Compounds (VOCs)

(Volatile Organic Compounds (VOCs) Fact Sheet)

Mayroong Suporta sa Kalusugang Pangkaisipan

(Mental Health Support is Available)

Disaster Supplemental Nutrition Assistance Program Fact Sheet – Tagalog

Disaster Supplemental Nutrition Assistance Program Eligibility Determination Notice – Tagalog

Pinalawak ng SBA ang Ayuda sa Kalamidad para sa Hawaii

(SBA Expands Disaster Relief for Hawaii)

Magbubukas ang SBA ng Sentro sa Pag-recover ng Negosyo sa Kapa’a para Matulungan ang Mga Negosyong Naapektuhan ng Wildfires sa Maui

 (SBA to Open Business Recovery Center in Kapa’a to Help Businesses Impacted by Maui Wildfires)

Gabay sa Re-Entry at Babala sa Panganib para sa mga Pansamantalang Pagbisita

(Re-Entry Guidance & Hazard Advisory for Temporary Visits)

WEST MAUI HEALTH SERVICES
Mga Serbisyo sa Lokal na Klinika

(West Maui Health Services Local Clinic Services)

Mga Abiso sa Mapanganib na Tubig sa Lahāinā at Upper Kula

(Lāhainā and Upper Kula Unsafe Water Advisories)

HUMILING NG SERTIPIKADONG KOPYA NG RECORD NG KAPANGANAKAN

(DOH: REQUEST FOR CERTIFIED COPY OF BIRTH RECORD)

HUMILING NG SERTIPIKADONG KOPYA NG RECORD NG KAMATAYAN

(DOH: Request for Certified Copy of Death Record)

HUMILING NG SERTIPIKADONG KOPYA NG RECORD NG PAGPAPAKASAL/CIVIL UNION

(DOH: Request for Certified Copy of Marriage/Civil Union Record)

Gabay sa Re-Entry at Babala sa Panganib para sa mga Pansamantalang Pagbisita

(DOH: Re-Entry Guidance & Hazard Advisory for Temporary Visits)

WEST MAUI HEALTH SERVICES
Mga Serbisyo sa Lokal na Klinika

(DOH: WEST MAUI HEALTH SERVICES
Local Clinic Services)

Paano Mag-apply para sa WIC

(DOH: How to Apply for WIC)

Tseklist sa Pagpapanumbalik
ng Kalidad ng Tubig

(DOH: Restoring Water Quality Checklist)

SBA Portable Loan Outreach Center na Permanenteng Magsasara sa Lahaina

(SBA: SBA Portable Loan Outreach Center to Permanently Close in Lahaina)

Pag-unawa sa Insurance at Pag-aalis ng Natira sa Sunog (Debris)

(Understanding Insurance and Debris Removal)

Karagdagang FAQs para sa Mga Claim ng Sunog

(More FAQs on Fire Claims)