Tiếng Việt: Vietnamese

Bạn có cần giúp đỡ bằng ngôn ngữ khác không ? Chúng tôi se yêu cầu một người thông dịch viên miễn phí cho bạn. Bấm vào ĐÂY để gửi yêu cầu cho chúng tôi hoặc gọi (808) 586-8730 để chúng tôi biết bạn nói ngôn ngữ nào.

Do you need help in another language? We will get you a free interpreter. Click HERE to send us a request or call (808) 586-8730 to tell us which language you speak.


GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI (About OLA)

Văn phòng Tiếp cận Ngôn ngữ (Office of Language Access, OLA) giám sát tập trung, phối hợp và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan Tiểu bang (từ các nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp của chính quyền tiểu bang Hawaii) cũng như các tổ chức nhận tài trợ của tiểu bang.

Hawaii là một trong những tiểu bang có tỷ lệ bình quân đầu người có trình độ tiếng Anh hạn chế (Limited English Proficient, LEP) cao nhất trong cả nước. Năm 2006, để đảm bảo cho những người LEP tiếp cận các dịch vụ, chương trình và hoạt động một cách hiệu quả, Hawaii trở thành tiểu bang đầu tiên trong cả nước thông qua một luật tiếp cận ngôn ngữ toàn diện, loại bỏ rào cản ngôn ngữ cho các dịch vụ của Tiểu bang và các dịch vụ do Tiểu bang tài trợ. Luật của Hawaii phản ánh một luật tương tự của liên bang.

Luật tương tự cũng đã thiết lập Văn phòng Tiếp cận Ngôn ngữ (OLA). OLA hoạt động nhằm đảm bảo rằng những người không biết nói, đọc, viết hoặc hiểu tiếng Anh có thể tiếp cận với các dịch vụ, chương trình và hoạt động được cung cấp bởi: Các cơ quan chính quyền tiểu bang, tòa án và trường học; và các tổ chức do Tiểu bang tài trợ, bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ y tế và xã hội.

PHƯƠNG CHÂM CỦA OLA (OLA’s Motto)

ʻO ka ʻŌlelo Ke Ola – Ngôn ngữ là Cuộc sống Phương châm của chúng tôi là “‘O ka ‘ōlelo ke ola – Ngôn ngữ là Cuộc sống”. Phương châm của chúng tôi phản ánh tầm quan trọng của ngôn ngữ và vai trò của ngôn ngữ giống như đường sinh mệnh dành cho mọi người. Phương châm này cũng thể hiện tinh thần bình đẳng đằng sau luật tiếp cận ngôn ngữ của Hawaii. Ngôn ngữ nên trở thành công cụ, chứ không phải rào cản, để theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tại OLA, chúng tôi mong muốn được cộng tác với chính phủ, khu vực tư nhân và cộng đồng trong việc biến điều này trở thành hiện thực.

LUẬT (The Law)

Khoảng một phần tư cư dân Hawaii nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh ở nhà, tỷ lệ này cao hơn mức trung bình của Hoa Kỳ là 21%. Đối với nhiều người, tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của họ và họ chỉ có khả năng đọc, viết, nói hoặc hiểu tiếng Anh hạn chế. Các rào cản ngôn ngữ thường khiến nhiều cư dân khó có thể tham gia đầy đủ vào cộng đồng của chúng ta và làm suy yếu các nỗ lực để trở nên độc lập và hiệu quả.

MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI (What We Do)

Mục đích chung của Văn phòng Tiếp cận Ngôn ngữ(OLA) là nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận ngôn ngữ của những người có trình độ tiếng Anh hạn chế (LEP) thông qua việc giám sát, điều phối trung tâm và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan Tiểu bang và các cơ quan do Tiểu bang tài trợ trong việc thực hiện các yêu cầu tiếp cận ngôn ngữ.


(OLA Documents Section)

Thông Báo cho Những Người Nộp Đơn Than Phiền (Notice to Individual Filing a Public Complaint)

Mẫu Than Phiền (Complaint Form)

Đồng Ý cho Tiết Lộ Thông Tin (Consent to Release Information)

Rút Lại Sự Than Phiền (Withdrawal of Complaint)

LUẬT VỀ SỬ DỤNG NGÔN NGỮ Ở HAWAII (Language Access Law In Hawaii)

Tiếng Việt I Speak Card : Xin in thẻ này (I-Speak card)

Yêu Cu Cung Cp Dch VThông Dch Min Phí (Request for Free Interpretation Service)

Bạn Có Thể Yêu Cầu Một Thông Dịch Viên Bằng Cách Nào (How You Can Request an Interpreter)


 (Other)

COVID-19: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT (What You Need to Know)