COVID-19: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT (Vietnamese)

!!!  Vắc xin để Giúp chống lại đại dịch COVID-19  (Vaccines Brochure)

Vắc-xin là gì?

HƯỚNG DẪN TÓM TẮT ĐỐI VỚI CÁC CA NHIỄM COVID-19 & NGƯỜI CÓ TIẾP XÚC 

(Summary Guidance for COVID-19 Cases & Contacts)

CÁCH CHĂM SÓC CHO NGƯỜI BỊ NHIỄM COVID-19 TẠI NHÀ (How to Care for Someone with COVID-19)

ĐIỀU CẦN LÀM NẾU QUÝ VỊ ĐÃ TIẾN HÀNH XÉT NGHIỆM COVID-19 (What to Do If You Have Been Tested for COVID-19)

ĐIỀU CẦN LÀM NẾU CÓ NGƯỜI Ở NƠI LÀM VIỆC CỦA QUÝ VỊ BỊ NHIỄM COVID-19 (What to Do If a Person at Your Worksite has COVID-19)

HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TIẾP XÚC GẦN VỚI NGƯỜI BỊ NHIỄM COVID-19 (Instructions for Close Contacts of a Person with COVID-19)

ĐIỀU CẦN LÀM KHI QUÝ VỊ CÓ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM DƯƠNG TÍNH VỚI COVID-19 (What to Do If You Test Positive for COVID-19)

DIỆT VI-RÚT CORONA TRONG NHÀ QUÝ VỊ BẰNG THUỐC TẨY HOẶC CỒN (Cleaning with Bleach)

Bảng Thông Tin Về Dịch Vụ Hỗ Trợ Dành Cho Người Đang Thực Hiện Cô Lập Và Cách Ly Do Covid-19  (Isolation and Quarantine Support Services Information Sheet)

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT (What we need to know)

Hướng Dẫn Dành Cho Người Phải Tuân Theo Lệnh Tự Cách Ly Của Thống
Đốc Nhằm Đối Phó Với Đại Dịch COVID-19 (Quarantine)

Hướng Dẫn Chăm Sóc Tại Nhà Trong
Mùa Dịch COVID-19 (Home Care Guide)

 

Bảo vệ Chính Mình và Người Thân (Protect Yourself)

 

Cùng Nhau Chuẩn Bị (Prepare)

 

từ 60 tuổi trở lên (Kupuna)

 

Giữ Khoảng Cách Khi Giao Tiếp  (Distancing)

 

Rửa Tay Phòng Bệnh (Hand Washing)