KAJIN M̧AJEĻ (MARSHALLESE) Resources for Maui Wildfire

 

Nuuj in Kaajeeded
Ewõr am Ien Mae Tijemba 9 ñan Am Kateruru ñan Jibañ eo jen kien eo an Federal ikijen Jorrāān Kauwõtata

(FEMA: You Have Until Dec. 9 to Apply for Federal Disaster Assistance)

JIBAÑ IKIJEN JORRĀĀN KO REKAUWŌTATA

(FEMA: DISASTER ASSISTANCE)

Kwōmaron KADELOÑ etam ilo jikuul

(DOE: You can enroll in school)

Bar kokeel Pepa in Lotak im Pepa in mare

(Replacing Birth Certificates and Marriage Certificates)

Kejbarok iok jen men ko rej menoknok kauatata

(Protect Yourself from Debris Hazards)

Kajjitõk ko Ekkã Kajjitõki Ikijjeen Claim in Kijeek

(DCCA: Frequently Asked Questions on Fire Claims)

Kejbarok jen mejatoto eo eton (CO) Paijin

(PREVENT CARBON MONOXIDE (CO) POISONING)

Peba kin Melele ko Rejimwe kin Volatile Organic Compounds (MōttanBaijin ko rej walok jen baat, VOC)

(Volatile Organic Compounds (VOCs) Fact Sheet)

Jiban nan ro rej ejmour in kolemenlokjen

(Mental Health Support is Available)

Disaster Supplemental Nutrition Assistance Program Fact Sheet – Marshallese

Disaster Supplemental Nutrition Assistance Program Eligibility Determination Notice – Marshallese

WEST MAUI HEALTH SERVICES
Jibañ ko ilo Jikin Taktō eo ilo Jukjukinbed

(West Maui Health Services Local Clinic Services)

Melele in Rōjañ kin Aebōj Ettoonon ilo Lahāinā im Jikin ko Itulōñ ilo Kula

(Lāhainā and Upper Kula Unsafe Water Advisories)

KAJJITŌK KABE IN PEBA IN LOTAK

(REQUEST FOR CERTIFIED COPY OF BIRTH RECORD)

KAJJITŌK PEBA IN KAMOOL MIJ

(Request for Certified Copy of Death Record)

KAJJITŌK PEBA IN KAMOOL IKIJEN MARRE/BELELE

(Request for Certified Copy of Marriage/Civil Union Record)

Melele kin Wāween Bar Deloñ & Rõjañ kin Uwõta ñan Ien Lolak ko an Jidik Ien

(DOH: Re-Entry Guidance & Hazard Advisory for Temporary Visits)

WEST MAUI HEALTH SERVICES
Jibañ ko ilo Jikin Taktō eo
ilo Jukjukinbed

(DOH: WEST MAUI HEALTH SERVICES
Local Clinic Services)

Wāween Kateruru ñan WIC

(DOH: How to Apply for WIC)

Laajrakin Melele ko rj Mennin Aikuj ñan Lale
Aeboj eo Emmon Joñan im Emõj Kõkkāāl

(DOH: Restoring Water Quality Checklist)

 Melele kin Injuran & Jolok Menoknok

(Understanding Insurance and Debris Removal)

Melele ko Relablok kin Kajjitõk ko Rekut ikijen Claim in Kijeek

(More FAQs on Fire Claims)