COVID-19: ANO ANG DAPAT MONG MALAMAN (Tagalog)

!!! Mga Bakuna upang Makatulong sa Laban Kontra sa Pandemyang COVID-19 (Vaccines Brochure)

Ano ang isang Bakuna?

BUOD NA PATNUBAY PARA SA MGA KASO AT KONTAK NG COVID-19

(Summary Guidance for COVID-19 Cases & Contacts)

COVID-19 TAGALOG (Tagalog Videos)

PAANO DAPAT PANGALAGAAN SA BAHAY ANG ISANG MAY COVID-19 (How to Care for Someone with COVID-19)

ANG DAPAT GAWIN KUNG IKAW AY SINURI PARA SA COVID-19 (What to Do If You Have Been Tested for COVID-19)

ANG DAPAT GAWIN KUNG ANG ISANG TAO SA IYONG LUGAR NG TRABAHO AY MAY COVID-19 (What to Do If a Person at Your Worksite has COVID-19)

Mga Tagubilin para sa MALALAPIT NA KONTAK ng isang Taong May COVID-19 (Instructions for Close Contacts of a Person with COVID-19)

ANG DAPAT GAWIN KUNG IKAW AY NASURING POSITIBO SA COVID-19 (What to Do If You Test Positive for COVID-19)

Patayin Ang Coronavirus Sa Loob Ng Inyong Tahanan Sa Pamamgitan Ng Bleach O Alcohol (Cleaning with Bleach)

Ang mga rekomendasyon para sa mga pamilyang nakatira sa mga apartment (Recommendations for families living in apartment settings)

Pigilan ang COVID-19 (Prevent COVID-19)

MAGSUOT NG FACE COVERING  (Wear a Face Covering)

Ang Information Sheet para sa COVID-19 Isolation at Quarantine Support Services (Isolation and Quarantine Support Services Information Sheet)

ANO ANG DAPAT MONG MALAMAN (What you need to know) 

Ang mga Instruksyon para sa mga Taong Sasailalim sa Governor’s Order
para mag-Self-Quarantine bilang Tugon sa COVID-19 Pandemic (Quarantine)

COVID-19 Gabay para sa Pag-aalaga ng Sarili sa
Loob ng Tahanan (Home Care Guide)

Protektahan ang Iyong Sarili at ang Iyong mga Mahal sa Buhay (Protect Yourself)

Magtulungan sa Paghahanda (Prepare)

60 taong gulang o mas matanda pa (Kupuna)

Pagkakaroon ng Distansya sa mga Tao (Distancing)

Ang Tamang Paghuhugas ng mga Kamay na
Nakapagbibigay ng Proteksyon (Hand Washing)