Vietnamese Resources for Maui Wildfire

 

 

 

 

SBA sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp và cư dân Hawaii
bị ảnh hưởng bởi cháy rừng

(SBA Stands Ready to Assist Hawaii Businesses and Residents Affected by the Wildfires)

SBA Mở Trung tâm Phục hồi Doanh nghiệp tại Kihei để Hỗ trợ các Doanh nghiệp bị Ảnh hưởng bởi vụ Cháy rừng

(SBA to Open Business Recovery Center in Kihei to Help Businesses Impacted by the Wildfires)

CACH VIỆT MỘT
ĐƠN KHIÊU NẠI 

(How to Write an Appeal)

Quý vị Có thể Nhận được Hỗ trợ Thiên tai 

(You May Be Able to Get Disaster Assistance)

4 cách để nộp đơn xin hỗ trợ sau thảm họa

(4 Ways to Apply for Disaster Aid)

 HỖ TRỢ THIÊN TAI FEMA

(Disaster Assistance)

Những Lý do Phổ biến để Từ chối

(FEMA: Common reasons for denial)

SBA Mở rộng Cứu trợ Thảm họa cho Hawaii

(SBA Expands Disaster Relief for Hawaii)

SBA Mở cửa Trung tâm Phục hồi Doanh nghiệp tại Kapa’a để Hỗ trợ các Doanh nghiệp bị Ảnh hưởng bởi Thảm họa Cháy rừng tại Maui

 (SBA to Open Business Recovery Center in Kapa’a to Help Businesses Impacted by Maui Wildfires)

Trung Tâm Hỗ Trợ Tiếp Cận Khoản Vay SBA ở Lahaina đóng cửa vĩnh viễn

(SBA: SBA Portable Loan Outreach Center to Permanently Close in Lahaina)

Hiểu về Bảo hiểm & Loại bỏ Mảnh vụn

(Understanding Insurance and Debris Removal)

 Các Câu hỏi Thường gặp Bổ sung về Yêu cầu Bồi thường Thiệt hại do Hoả hoạn

(More FAQs on Fire Claims)